Konkursy


Konkurs „MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM” 

 Rozstrzygnięcie konkursu:
Pierwsze miejsce ex aequo:
Wiktoria Kłoda i Paulina Rozwałka,
uczennice klasy 2dl(wych. Robert Giergisiewicz)
Drugie miejsce
Jakub Mazur
uczeń klasy 2fl (wych. Anna Brzuszkiewicz)


 Serdecznie gratulujemy!  REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU 

NA FOTOGRAFIĘ LUB MEM
„MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM”


§ 1
Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie;

§ 2
Cele konkursu

1.   Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Motywowanie uczniów do aktywności i kreatywności.
3. Doskonalenie umiejętności uczniów oraz zastosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnej.
4. Promowanie osiągnięć uczniów.

§ 3
Komisja konkursowa

Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Komisja konkursowa.
Skład Komisji:
1.     Przewodniczący: Barbara Klepacka - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.
2.     Członkowie: Agnieszka Piszcz - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie; Rafał Nieściór - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Wojciech Trybulski – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

§ 4
Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

§ 5
Tematyka konkursu

Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem fotografię lub mem promujący książkę i czytanie, w odniesieniu do hasła „Myślę, więc czytam”.

§ 6
Organizacja konkursu

1.     Konkurs jest jednoetapowy.
2.     Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów i wcześniej niepublikowanymi.

§ 7
Zgłaszanie udziału w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej na adres biblioteka@zsl.lublin.eu w wyznaczonym terminie. Prosimy także o podanie imienia, nazwiska i klasy autora pracy.

§ 8
Termin i miejsce składania prac

 Prace należy składać do 31 października 2017 roku.

§ 9
Ocena prac konkursowych

1.     Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa określona w § 3 regulaminu.
2.     Komisja będzie brać pod uwagę zgodność pracy z tematem i celami konkursu, oryginalność, atrakcyjność i ogólną estetykę pracy.
3.     Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 10
Nagrody w konkursie

1.     Fundatorem nagród jest biblioteka szkolna
2.     Wręczenie nagrody za zajęcie pierwszego miejsca oraz dyplomów za miejsca drugie i trzecie nastąpi w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.


§ 11
Postanowienia końcowe
    
1.     Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły od 10 października 2017 roku (www.zs1.lublin.pl).
2.     Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w publikacji.

Opracowali: Agnieszka Piszcz, Barbara Klepacka, Rafał Nieściór Serdecznie zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz